Wat is politiek asiel in de Verenigde Staten? Wet, kwalificatie en vereisten (2023)

Politiek asiel is een van de vele manieren om eenwerkvergunningen legaal in de Verenigde Staten kunnen wonen. Dit asiel kan worden verleend aan mensen die al in de VS zijn, maar niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. In deze gids leggen we uit wat politiek asiel is, hoe het u ten goede komt en wat de vereisten zijn om het te verkrijgen.

Wat is politiek asiel in de Verenigde Staten?

Politiek asiel is de wettelijke bescherming die door de regering van de Verenigde Staten wordt verleend aan een persoon die "een gegronde vrees voor vervolging" kan aantonen op basis van zijn religie, zijn nationaliteit, zijn politieke ideologie of zijn lidmaatschap van een bepaalde sociale groep.

Asielzoekers onderscheiden zich van vluchtelingenvoor hun aanwezigheid in het land, aangezien ze bescherming zoeken tegen uitzetting nadat ze legaal of illegaal het grondgebied van de Verenigde Staten zijn binnengekomen.

Met politiek asiel kunt u legaal in de Verenigde Staten wonen en werken

De mogelijkheid om asiel aan te vragen wordt geboden aan zowel vluchtelingen buiten de Verenigde Staten als mensen die het land illegaal zijn binnengekomen.

Mensen die kunnen aantonen goede redenen te hebben om wegens vervolging niet terug te keren naar hun land van herkomst, kunnen in de Verenigde Staten politiek asiel krijgen. Hoe dan ook,Goedkeuring van de aanvraag is nooit gegarandeerd.

Manieren om politiek asiel te krijgen

Over het algemeen staan ​​de twee manieren om politiek asiel te verkrijgen in de Verenigde Staten bekend als:

 • Politiek asielbevestigend
 • Politiek asieldefensief

Het onderscheid ligt in de methode van aanvraag en de manier om jezelf te verdedigen in de immigratierechtbank.

Bij het aanvragen van bevestigend politiek asiel (in het Engels bekend alsbevestigend politiek asiel), in plaats van een uitzettingsprocedure voor de rechtbank te beginnen, presenteren bevestigende asielzoekers hun zaak voor de immigratieambtenaren van de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS, voor zijn acroniem in het Engels), in minder ongunstige omstandigheden.

In plaats daarvan, via defensief politiek asiel (in het Engels bekend alsdefensief politiek asiel) asielzoekers moeten hun zaak bewijzen aan een immigratierechter bij het Executive Office for Immigration Examination (Uitvoerend bureau voor immigratiecontroleOMER, voor het acroniem in het Engels). USCIS is een agentschap van het Department of Homeland Security, terwijl EOIR deel uitmaakt van het Department of Justice.

Als de USCIS-functionaris de asielaanvraag bevestigend afwijst, wordt het defensieve politieke asielproces in gang gezet, waarin de aanvrager een tweede kans krijgt om zijn zaak te bewijzen voor een immigratierechter.

(Video) verhoor 44: Dhr Van der Meijden Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen 27 sept 2020

De aanvrager wordt dus doorverwezen naar de immigratierechtbank en heeft recht op een hoorzitting met een immigratierechter, die niet onderworpen zal zijn aan de eerder door de USCIS genomen beslissing.

Of een asielaanvraag al dan niet wordt ingewilligd, hangt altijd af van het vermogen van de asielzoeker om aan te tonen dat een redelijk mens in dezelfde omstandigheden bang zou zijn om terug te keren naar zijn land van herkomst.

Die angst moet "geloofwaardig" zijn en "goede gronden" hebben, bijvoorbeeld dat de verzoeker schade heeft geleden tijdens een eerdere situatie in zijn land van herkomst. Evenzo moet de vervolging van de verzoeker gebaseerd zijn op zijn ras, nationaliteit, politieke ideologie of het behoren tot een specifieke groep.

Voor meer informatie, bezoek onze gids:Hoe lang duurt politiek asiel?

Vereisten om politiek asiel te verkrijgen

Een persoon kan in aanmerking komen voor politiek asiel in de Verenigde Staten als hij of zij:

 • Een redelijke angst voor uw leven of welzijn
 • Angst voor toekomstige vervolging vanwege: ras, religie, nationale afkomst, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep

Wat is redelijke angst?

Uit de asielaanvraag van een persoon moet blijken dat hij een "redelijke vrees" heeft voor toekomstige vervolging. De asielwet zegt dat een persoon een redelijke angst heeft om vervolgd te worden, ook al is er maar een kans van 10-15% om in de toekomst vervolgd te worden.

Wat betekent angst voor vervolging?

Het woord vervolgen is het schaden, lastigvallen, onderdrukken of het veroorzaken van psychologische pijn bij een ander.

Juridisch gezien omvat dit bedreiging met geweld, het ontzeggen van menselijke vrijheden, onrechtmatige opsluiting, enz.

(Video) [Terugkijken] Rondetafelgesprek over versterking weerbaarheid democratie (Partijverbod) Tweede Kamer

Iemand kan bang zijn vervolgd te worden vanwege zijn:

 • Carrière
 • Religie
 • Nationaliteit
 • Sociale groep
 • Politieke mening

Als u kunt bewijzen dat uw leven of welzijn in gevaar is door terug te keren naar uw thuisland en dat u nooit een misdrijf heeft gepleegd, komt u mogelijk in aanmerking.

Onder de belemmeringen voor het verkrijgen van politiek asiel zijn:

 • Achtervolging door derden
 • Bepaalde soorten misdaden hebben begaan in de Verenigde Staten
 • Een gevaar zijn voor de nationale veiligheid
 • Deelname aan terroristische activiteiten
 • Gevestigd zijn in een ander land dan het land van herkomst
 • Heb een ander veilig land waar je zou kunnen wonen
 • Een eerder afgewezen asielaanvraag hebben ingediend (tenzij de omstandigheden zijn gewijzigd)
 • Politiek asiel aanvragen na een jaar na binnenkomst in de Verenigde Staten (met uitzondering van bepaalde gevallen)

Als u bang bent een van deze belemmeringen te hebben om politiek asiel aan te vragen, is het belangrijk dat u een immigratieadvocaat raadpleegt.

Politiek asiel: wanneer aanvragen?

Degenen die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van politiek asiel in de Verenigde Staten hebben vanaf hun aankomst in de Verenigde Staten een jaar de tijd om zich aan te melden.

Als het verzoek niet binnen deze termijn wordt gedaan, kan worden aangenomen dat de persoon geen asiel nodig heeft, maar alleen hulp wil. Deze periode staat bekend als de "deadline van één jaar".

Er zijn bepaalde uitzonderingen op de sluitingsperiode, zoals veranderingen in de omstandigheden in het land van herkomst en buitengewone omstandigheden waarover de aanvrager geen controle heeft.

Als het land van herkomst van de aanvrager bijvoorbeeld veilig was toen de persoon de Verenigde Staten binnenkwam, maar zich onlangs midden in een bloedige burgeroorlog bevond, zou dit een "verandering in de status van het land van herkomst" kunnen zijn, aangezien terugkeer naar het land van herkomst zeer gevaarlijk kan zijn.

Evenzo kunnen 'buitengewone omstandigheden', zoals mentale stoornissen, ernstige ziekte of ondoeltreffende raad, de persoon ervan weerhouden hebben om in zijn of haar eerste jaar in de Verenigde Staten te solliciteren. In dergelijke gevallen kan de aanvrager na de deadline een aanvraag indienen.

Politiek asiel: moet u rechtsbijstand krijgen?

Asielaanvragen, weigering van verwijdering en bescherming op grond van het Verdrag tegen foltering kunnen worden ingediend via deFormulier I-589, Asielaanvraag en weigering verwijdering.

Het is raadzaam om de hulp in te roepen van een immigratieadvocaat voordat u het formulier invult en begint met het aanvragen van politiek asiel in de Verenigde Staten, aangezien het proces van het aanvragen van asiel lang en gecompliceerd kan zijn, om nog maar te zwijgen van het feit dat het kan resulteren in de deportatie van de aanvrager.

(Video) [Terugkijken] Algemene Politieke Beschouwingen 2022 - APB '22 Debat Tweede Kamer - deel 1

Het onthouden van verwijdering beschermt een persoon tegen uitzetting naar zijn land van herkomst, zolang dat land een gevaar vormt voor zijn leven of vrijheid.

Deze bescherming wordt gewaarborgd door artikel 3 van het Vluchtelingenverdrag en wordt door secties geïmplementeerd243(h)j241(b)(3)vanImmigratie- en nationaliteitsrecht(in het Engels bekend als:Immigratie- en nationaliteitswet).

Volgens deze wetten moeten immigratierechters mensen van buiten de Verenigde Staten toestaan ​​om op elk moment tijdens het verwijderingsproces om intrekking van verwijdering te vragen, en om herziening van de beslissing van de rechter door de Board of Immigration Appeals.

Kan ik worden uitgezet als ik politiek asiel aanvraag in de Verenigde Staten?

Niet noodzakelijk. In tegenstelling tot politiek asiel, waardoor een persoon de status van wettig permanent ingezetene in de Verenigde Staten kan krijgen, biedt het achterhouden van verwijdering een meer tijdelijke vorm van bescherming met een andere bewijsstandaard.

Enerzijds kan een persoon verzoeken om uitzetting naar het land van herkomst te weigeren zolang hij kan aantonen dat hij bij terugkeer waarschijnlijk zal worden gemarteld.

Aan de andere kant brengt het achterhouden van verwijdering een hogere bewijslast met zich mee, aangezien het de vreemdeling dwingt te bewijzen dat hij of zij zeker zal worden gemarteld, terwijl voor het aanvragen van asiel alleen een "gegronde" vrees voor vervolging vereist is.

Voordelen van politiek asiel in de Verenigde Staten

Het onthouden van verwijdering heeft niet dezelfde voordelen als politiek asiel. In de eerste plaats is de bescherming slechts tijdelijk en kan de vreemdeling altijd worden uitgezet naar een ander land waar minder risico op marteling bestaat.

Bovendien zullen de mensen aan wie deportatie wordt onthouden, geen toegang hebben tot hetzelfde pad als de asielzoekers naar de status van permanent ingezetene van de Verenigde Staten, en hun familieleden zullen niet kunnen genieten van de voordelen van de verleende bescherming.

Hoewel vreemdelingen aan wie politiek asiel is verleend, na een jaar een permanente verblijfsvergunning kunnen aanvragen en zelfs familieleden naar de Verenigde Staten kunnen halen, hebben degenen aan wie de verwijdering is onthouden, deze rechten niet.

Politiek asiel: veelgestelde vragen

Toen we het hadden over politiek asiel in de Verenigde Staten, hebben sommige gebruikers ons vragen gesteld over dit onderwerp. We hebben besloten een lijst samen te stellen met de meest gestelde vragen over het aanvragen van politiek asiel.

Ben ik een vluchteling als ik politiek asiel vraag in de VS?

(Video) Terugkijken: Debat over de uitslag voor de Provinciale Statenverkiezingen Duidingsdebat Tweede Kamer

Een vluchteling is iemand die gedwongen is zijn land te ontvluchten vanwege schade aan zijn persoon, of omdat hij vreest in de toekomst gekwetst te worden vanwege zijn identiteit. Dit kan schade omvatten op basis van uw ras, religie, nationale afkomst, politieke overtuiging of een ander kenmerk dat niet kan worden veranderd, zoals uw seksualiteit.

Mag ik mijn gezinsleden meenemen naar de Verenigde Staten als ik politiek asiel aanvraag?

Helaas kunnen degenen die politiek asiel aanvragen geen familieleden naar de Verenigde Staten brengen voordat hun aanvraag is goedgekeurd. Als u politiek asiel krijgt, mag u uw vrouw en eventueel in aanmerking komende kinderen meenemen, maar u moet wel het formulier invullenformulier I-730, Refugee / Asylee Relatieve Petitie.

Moet ik een tolk meenemen naar het gehoor op het asielbureau?

Zo is het. Het asielbureau stelt geen tolken voor asielzoekers ter beschikking, dus u moet uw eigen tolk meenemen naar het gehoor.

Moet ik de hoorzitting van de immigratierechtbank bijwonen, zelfs als ik geen advocaat heb?

Ja, als u niet aanwezig bent bij uw hoorzitting in de Immigration Court, kan de rechter bevelen dat u uit de Verenigde Staten wordt uitgezet. Na uw hoorzitting kunt u de rechter om meer tijd vragen om een ​​advocaat te vinden.

Mijn aanvraag is goedgekeurd, kan ik een aanvraag indienen om eengroene kaartof burgerschap?

Als uw aanvraag voor politiek asiel is goedgekeurd, kunt u degroene kaartéén jaar na de datum waarop u de asielstatus heeft gekregen. Over het algemeen kan iedereen die eengroene kaartU kunt het Amerikaanse staatsburgerschap aanvragen na vijf jaar na ontvangst van een permanent verblijf.

Gezien het feit datgroene kaartvan een asielzoeker een jaar terugwerkende kracht heeft, kunt u vier jaar na het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning het staatsburgerschap aanvragen.

Wat is politiek asiel? Meningen

We hopen dat onze gids over wat politiek asiel is in de Verenigde Staten u helpt alle details te krijgen om uzelf te informeren over dit zeer belangrijke onderwerp. Onthoud dat als u twijfels of vragen heeft, u een opmerking voor ons kunt achterlaten en wij zullen u helpen uw probleem op te lossen.

(Video) Kamerdebat val kabinet Rutte-4 op 10 juli 2023 – Part 2

Wat is politiek asiel? Wat zijn de vereisten om politiek asiel aan te vragen in de Verenigde Staten?Wij willen uw mening weten. Als u enige ervaring heeft met het verkrijgen van asiel in de VS, laat dan hieronder een reactie achter en vertel ons uw anekdote.

Verwant

FAQs

Wat is het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen? ›

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, maar er is nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft.

Wat houdt een asielzoeker in? ›

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Hij of zij vraagt om bescherming als vluchteling en wacht op de beslissing van de overheid. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in het land te blijven.

Wat is de betekenis van asiel? ›

Een persoon krijgt asiel in Nederland als hij vluchteling is. Dat is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat hij van een bepaald ras is. Of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen.

Wat is het probleem van de vluchtelingen? ›

De aanhoudende conflicten in Syrië, Irak en Afghanistan dwingen steeds meer mensen om te vluchten. Het overgrote deel van de vluchtelingen zoekt veiligheid in de eigen regio. Maar het aantal vluchtelingen dat hun leven riskeert met de tocht naar Europa, groeit. Sinds 2015 zijn er een miljoen vluchtelingen gearriveerd.

Wat voor uitkering krijgt een Statushouder? ›

Veel statushouders verblijven de eerste maanden nog in de asielopvang, waar zij geen uitkering ontvangen, maar leefgeld. Pas wanneer statushouders worden gehuisvest in een gemeente, komen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Waarom is Nederland zo aantrekkelijk voor asielzoekers? ›

En het gebrek aan woonruimte draagt bij aan de drukte in Ter Apel. Er zijn niet genoeg huizen in Nederland, ook niet voor asielzoekers die mogen blijven ('statushouders'). Dat huisvestingsprobleem is vooral een gevolg van te weinig nieuwbouw en een sterke bevolkingsgroei, de laatste jaren zo'n 100.000 per jaar.

Wat krijgt een asielzoeker betaald? ›

Leefgeld. Wanneer de asielprocedure van start gaat, ontvangen asielzoekers ook leefgeld. Dat is voor alle bewoners even hoog: € 12,95 per week. Uitgeprocedeerde volwassenen die in een gezinslocatie of een vrijheidsbeperkende locatie verblijven, ontvangen geen leefgeld.

Wat verdient een asielzoeker? ›

Azc waar asielzoekers elke dag avondeten krijgen:
Grootte huishoudenGeld per volwassene p.w.Geld per kind (jonger dan 18 jaar) p.w.
1 of 2 mensen€27,72€19,11
3 mensen€23,01€15,86
4 of meer mensen€20,51€14,14
Nov 24, 2015

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een Statushouder? ›

Als de asielzoeker niet mag blijven wordt hij teruggestuurd naar het land van herkomst. Mag een asielzoeker in Nederland blijven, dan wordt de asielzoeker een 'statushouder'.

Heeft iedereen recht op asiel? ›

Artikel 14 (1) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens luidt: 'Een ieder heeft het recht in andere landen asiel te vragen en te genieten tegen vervolging'. In internationale verdragen, vooral het Vluchtelingenverdrag van 1951, is het recht op asiel verder uitgewerkt.

Is asiel gratis? ›

Een asielkat kost tussen de 50 - 150 euro. De kat is dan volledig nagekeken, gechipt, behandeld ter voorkoming van of verbetering van ziektes en parasieten. Een bijkomstig voordeel is dat je met deze bijdrage het asiel ondersteunt.

Wat gebeurt er in een asiel? ›

In een dierenasiel worden dieren opgevangen die geen thuis hebben. Meestal gaat het om honden of katten. Maar het kunnen ook vogels, knaagdieren of andere dieren zijn. Dieren die geen thuis hebben, zijn vaak zwerfdieren.

Wat zijn de nadelen van vluchtelingen? ›

Velen verkeren in slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen, en weten niet of ze in het land mogen blijven. Zolang ze geen permanente verblijfsstatus hebben, mogen vluchtelingen vaak niet werken of een opleiding volgen. Daardoor is het voor hen moeilijk om hun leven weer op te pakken.

Wat zijn de voordelen van de vluchtelingen? ›

Wat zijn de voordelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen?
 • Werkgelegenheid asielzoekerscentrum. Een azc met 400 bewoners is goed voor ongeveer 20 arbeidsplaatsen (voltijds en deeltijd). ...
 • Extra omzet voor winkeliers. Asielzoekers ontvangen een financiële toelage om boodschappen mee te doen. ...
 • Vergoeding voor gemeenten.

Welke Europese landen nemen geen vluchtelingen op? ›

Sommige Europese landen, zoals Hongarije, weigeren vluchtelingen te beschermen en doen er alles aan om het vluchtelingen zo moeilijk mogelijk te maken. Andere landen, zoals Griekenland en Italië, krijgen door hun geografische ligging zoveel asielaanvragen dat ze hen niet of nauwelijks kunnen opvangen.

Wat voor soorten asielzoekers zijn er? ›

Nationaliteit. In mei 2023 waren de meest voorkomende nationaliteiten van asielzoekers en nareizigers in Nederland Syrisch (39,5 procent), Turks (7,3 procent), Jemenitisch (6,9 procent), Eritrees (5,8 procent), Somalisch (5,6 procent) of Iraaks (4,3 procent). De overige 30,5 procent had een andere nationaliteit.

Wat is het Engelse woord voor vluchteling? ›

vluchteling {de}

refugee {znw.}

Waar komen de asielzoekers in Nederland vandaan? ›

Meer dan 52% van alle vluchtelingen komt uit slechts 3 landen: Syrië (6,5 miljoen) Oekraïne (5,7 miljoen) Afghanistan (5,7 miljoen)

Videos

1. Groot openingsdebat over identiteit, asiel en migratie
(KVHV-Leuven)
2. Debat Dividendbelasting
(Issue Today)
3. Aanbieding adviesrapport ‘Realisme rond richtgetallen’ - Adviesraad Migratie (voorheen ACVZ)
(Nieuwspoort)
4. Marc Bossuyt - Vluchtelingen en asielzoekers
(Ifese vzw)
5. Institutioneel Racisme #3: Leger, Natiestaat en Economie
(Pakhuis de Zwijger)
6. Geert Wilders compleet: 'U moet zich KAPOT SCHAMEN'
(GeenStijl)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 17/08/2023

Views: 5787

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.